Torsdag den 17. november kl. 19.30 afholder vi ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i klublokalet torsdag den 17. november 2022 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Formandens beretning om det forudgående år.

3. Kassereren forelægger regnskabet.

4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4.

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

6. Valg til bestyrelsen.

På valg i lige år- Formand Bjarne Hjorth, Kaproningschef Bo Vilhelmsen, Materielforvalter Ruth Köster og extra i år også Næstformand Michael Lærkesen Holm.

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.

8. Valg af mindst én revisor.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstiles bestyrelsen mindst 10 dage forud.

Bestyrelsen, den 31. oktober 2022.