Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 16. november kl. 19.30 afholder vi ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i klublokalet torsdag den 16. november 2023 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
Bestyrelsen indstiller Robert Kjær til dirigent
Bestyrelsen indstiller Kirsten Kuhn Iversen som referent
To frivillige som stemmetællere såfremt der bliver behov

2. Formandens beretning om det forudgående år.

3. Kassereren forelægger regnskabet.

4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4.

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

6. Valg til bestyrelsen. På valg i år er:
Rochef: Mette Kjær, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Anne Ørsted
Husforvalter: Lise Husted, ønsker ikke genvalg
Ekstraordinært skal der vælges for et år
Næstformand: Rene Andersen, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Klaus Steffensen
Materielforvalter: Peter Carstens, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Christian Mølvig

7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.

8. Valg af mindst én revisor.
Revisor: Anne-Dorthe Juhl Jensen, ønsker genvalg

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt stiles til bestyrelsen
mindst 10 dage forud.

Bestyrelsen, den 2. november 2023