Torsdag den 18. november kl. 19.30 afholder vi ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i klublokalet torsdag den 18. november 2021 kl. 19.30

 Dagsorden ifølge vedtægter:

                      1. Valg af dirigent og protokolfører.

                      2. Formandens beretning om det forudgående år.

                      3. Kassereren forelægger regnskabet.

                      4. Indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10 stk. 4.

                      5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

                      6. Valg til bestyrelsen.

                      7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.

                      8. Valg af mindst én revisor.

                      9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilstiles bestyrelsen mindst 10 dage forud.

Bestyrelsen, den 1. november 2021